MANGA: Horror

Jujutsu Kaisen 4# "𝗖𝗵𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗮𝘆𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝗲𝗿𝗼"
Jujutsu Kaisen 3# "𝗣𝗼𝗿 𝗺𝗶 𝗠𝗶𝘀𝗺𝗼"
Jujutsu Kaisen 1# "𝗦𝘂𝗸𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗗𝗼𝗯𝗹𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗮"
Jujutsu Kaisen 0# "𝗘𝗹 𝗡𝗶𝗻𝗼 𝗠𝗮𝗹𝗱𝗶𝘁𝗼"
Berserk 42# "𝗤𝘂𝗶𝗲𝘁𝘂𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗟𝘂𝗻𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝗻𝘁𝗲"
Berserk 41# "𝗟𝗼𝘀 𝗔𝗹𝗯𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗜𝗺𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼"
Berserk 40# "𝗘𝗹 𝗕𝗼𝘀𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗖𝗮𝗱𝗮𝘃𝗲𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗹𝗼𝘀 𝗖𝗲𝗱𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝗽𝗶𝗻𝗼"
Berserk 39# "𝗘𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗲𝗰𝗼 𝗲𝗻 𝗟𝗹𝗮𝗺𝗮𝘀"
Berserk 38# "𝗟𝗮 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀"
Berserk 37# "𝗠𝗲𝗿𝗿𝗼𝘄 (𝗦𝗶𝗿𝗲𝗻𝗮) [𝟮]"
Berserk 36# "𝗟𝘂𝗻𝗮 𝗟𝗹𝗲𝗻𝗮 [𝟭]"
Berserk 35# "𝗙𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝗶𝗮"
Berserk 34# "𝗘𝗹 𝗗𝗶𝗼𝘀 𝗖𝗶𝗲𝗴𝗼"
Berserk 33# "𝗘𝗻 𝗩𝗮𝗻𝗼"
Berserk 32# "𝗟𝗮 𝗕𝗮𝗹𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗰𝗮𝗺𝗮𝗿𝗮"
Berserk 31# "𝗘𝗹 𝗣𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗔𝗿𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲"
Berserk 30# "𝗗𝘂𝗲𝗹𝗼"
Berserk 29# "𝗘𝘀𝘁𝗼𝗰𝗮𝗱𝗮𝘀"
Berserk 28# "𝗟𝗮 𝗦𝗲𝗻𝗮𝗹 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗹𝗮𝗱𝗮"
Berserk 27# "𝗘𝗹 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗙𝘂𝗲𝗴𝗼"
Berserk 26# "𝗠𝗲𝗿𝗲𝗰𝗶𝗱𝗼 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗶𝗴𝗼 (𝗘𝗗𝗧)"
Berserk 25# "𝗟𝗮 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰𝗮"
Berserk 24# "𝗘𝗹 𝗧𝗿𝗼𝗹"
Berserk 23# "𝗧𝗿𝗮𝘃𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗜𝗻𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹 [𝟭]"
Berserk 22# "𝗛𝗮𝗹𝗰𝗼𝗻 𝗠𝗶𝗹𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼"
Berserk 21# "𝗣𝗲𝘇 𝗩𝗼𝗹𝗮𝗱𝗼𝗿"
Berserk 20# "𝗛𝗶𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗮𝗻𝗮"
Berserk 19# "𝗘𝗹 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗼 𝗡𝗲𝗴𝗿𝗼 𝗲𝗻 𝗧𝗶𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗦𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮"
Berserk 18# "𝗣𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗞𝘂𝘀𝗵𝗮𝗻𝗮 [𝟭]"
Berserk 17# "𝗢𝗷𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝘃𝗲𝗻"
Berserk 16# "𝗠𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗼"
Berserk 15# "𝗖𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮"
Berserk 14# "𝗖𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮"
Berserk 13# "𝗧𝗲𝗺𝗽𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗠𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲 [𝟭]"
Berserk #12 "𝗘𝗹 𝗥𝗲𝗾𝘂𝗶𝗲𝗺 𝗱𝗲𝗹 𝗩𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼"
Berserk #11 "𝗘𝗹 𝗣𝗲𝗿𝗿𝗼 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗰𝗼 [𝟭]"
Berserk #10 "𝗖𝗵𝗶𝘀𝗽𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗙𝗶𝗹𝗼"
Berserk #9 "𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗯𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗹𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮"
Berserk #8 "𝗟𝗮 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗗𝗼𝗹𝗱𝗿𝗲𝘆 [𝟱]"
Berserk #7 "𝗖𝗮𝘀𝗰𝗮 [𝟯]"
Berserk #6 "𝗘𝗹 𝗗𝘂𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗱𝗮 [𝟮]"
Berserk #5 "𝗘𝗽𝗼𝗰𝗮 𝗱𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 [𝟳]"
Berserk #4 "𝗟𝗮 𝗘𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗢𝗿𝗼 [𝟮]"
Berserk #3 "𝗟𝗮 𝗘𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗢𝗿𝗼"
Berserk #2 "𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮"
Berserk #1 "𝗘𝗹 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗼 𝗡𝗲𝗴𝗿𝗼"
Death Note One-Shot